Náměty na téma bakalářských a diplomových prací

Hydraulika otevřených koryt

Laboratorní výzkum vlivu uzavření hladiny otevřeného koryta na smykové napětí ve dně toku (V. Matoušek)

Posouzení vlivu různých faktorů na hydraulickou drsnost přirozených a upravených koryt (V. Matoušek)

Hydraulická doprava

Dvoufázové proudění - koncentrační a rychlostní profily v otevřených korytech a tlakových potrubích (V. Matoušek)

Energetická ztráta v proudění nesoucím částice (V. Matoušek)

Vyhodnocení rozdělení rychlosti dvoufázového proudění v tlakovém potrubí (DP, V. Bareš)

Akustické metody měření rychlosti proudění

Použití akustických měřících metod při určování rychlostních profilů proudění různými geometriemi (V. Matoušek)

Aplikace ultrazvukové anemometrie při proudění o volné hladině a transportu hrubozrnného sediment (DP, V. Bareš)

Fyzikální modelování v hydraulice

Fyzikální modelování pohybu spláví a ledových útvarů v blízkosti mostních objektů (DP, P. Sklenář)

Hydrologie malého povodí

Modelování hydrologických procesů na malém horském povodí (T. Vogel, J. Dušek, M. Dohnal)

Zjištění velikosti přispívající plochy experimentálního příkopu na povodí Uhlířská (T. Vogel, J. Dušek, M. Dohnal)

Vyhodnocení měření transpiračního toku smrku ztepilého (T. Vogel, M. Dohnal, J. Votrubová)

Model intercepce z měření podkorunových srážek a srážek na volné ploše pro experimentální povodí na Šumavě (T. Vogel, M. Dohnal, J. Dušek)

Rozložení srážek v mladém smrkovém lese a odhad intercepční kapacity smrku ztepilého na experimentálním povodí v Jizerských horách (T. Vogel, M. Dohnal, J. Dušek)

Hydrologie malého horského povodí nad hranicí lesa (J. Křeček)

Vliv lesa na akumulaci a tání sněhu (J. Křeček)

Stanovení aktuální evapotranspirace metodou energetické bilance (J. Křeček)

Podpovrchová hydrologie

Měření a vyhodnocení infiltračních vlastností půdního povrchu (T. Vogel, M. Dohnal, J. Votrubová)

Stanovení půdních hydraulických charakteristik inverzním modelováním (T. Vogel, M. Dohnal)

Kvalita vody, kontaminační hydrologie

Geneze kvality vody v nádrži v podmínkách kyselé atmosférické depozice (J. Křeček)

Hydrologie urbanizovaných povodí

Posouzení infiltračních vlastností antropogenních půdních systémů (T. Vogel, M. Dohnal)

Zhodnocení tepelného režimu přírodních a antropogenních ploch různých skladeb (T. Vogel, M. Dohnal)

Statistika pokrytí urbanizovaných povodí ČR nad 10.000 EO mikrovlnnými spoji mobilního operátora (BP, V. Bareš)

Kalibrace ultrazvukových průtokoměrů ve stokové síti pomocí integrálové metody (V. Bareš)

Posouzení metod plošné rekonstrukce srážek z dat z mikrovlnných spojů s ohledem na odtok z povodí (DP, V. Bareš)

Kalibrace srážko-odtokového modelu: vliv různých zdrojů kalibračních srážkových dat na parametry modelu (DP, V. Bareš)

Revitalizace a úpravy toků

Vyhodnocení účinnosti revitalizačních zásahů při obnově přirozených procesů (BP, P. Sklenář)

Zhodnocení současného stavu toku a návrh revitalizace toku (BP, I. Marešová)

Zhodnocení současného stavu toku a návrh stabilizačních opatření (BP, I. Marešová)

Revitalizace v minulosti nevhodně upraveného toku (DP, I. Marešová)

Protipovodňová ochrana

Podklady pro řešení úpravy toku v zastavěné oblasti z hlediska protipovodňové ochrany (BP, P. Sklenář)

Řešení úpravy toku v zastavěné oblasti z hlediska protipovodňové ochrany dle požadavků obce (DP, P. Sklenář)

Zhodnocení současného stavu toku a návrh protipovodňových opatření (BP, I. Marešová)

Zhodnocení současné protipovodňové ochrany sídelního celku na toku (DP, I. Marešová)

Úprava toku blízká přírodě, vyhovující požadavkům na protipovodňovou ochranu obce ležící na toku (DP, I. Marešová)

Modelování ve vodním hospodářství

Posouzení užitelnosti softwarového systému pro podporu rozhodování při řízení činností v povodích (DP, P. Sklenář)

Revize průtokových charakteristik bezpečnostních přelivů u vybraných vodohospodářských děl (DP, P. Sklenář)

Jiné

Hydraulické modelování vlivu instalace tepelných výměníků na kapacitu stokové sítě (DP, V. Bareš)